BAU.CAMERA is een dienst die wordt aangeboden door NEXTFRAME.

Privacybeleid

Cookie-instellingen

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons onlineaanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe onlineaanwezigheden, zoals onze socialemediaprofielen. (hierna gezamenlijk aangeduid als "onlineaanbod"). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verwerkingsverantwoordelijke", verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verantwoordelijk

NEXTFRAME Film + Media GmbH
Östbergweg 14-16
30559 Hannover
Duitsland

Telefoon +49 511 2833860
E-mail info@nextframe.de

Handelsregister HRB 201014 Hannover Lokale rechtbank
Directeur: Dipl.-Ing. Jan A. Wolff
nextframe.de/contact/imprint

Soorten gegevens die worden verwerkt:

- Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
- Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
- Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokken personen

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna noemen we de betrokkenen ook wel "gebruikers").

Doel van de verwerking

- Aanbieden van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.
- Beantwoorden van contactaanvragen en communicatie met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
- Bereiksmeting/marketing

Gebruikte terminologie

"Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking" betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet automatisch. De term is breed en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

Voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met art. 13 GDPR informeren wij u over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet wordt vermeld in het privacybeleid, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6(1)(a) en Art. 7 GDPR, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor het uitvoeren van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen en het beantwoorden van verzoeken is Art. 6(1)(b) GDPR, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen is Art. 6(1)(c) GDPR, en de rechtsgrondslag voor de verwerking ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen is Art. 6(1)(f) GDPR. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder d) GDPR .

Samenwerking met verwerkers en derden

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens doorgeven aan andere personen en bedrijven (orderverwerkers of derden), deze aan hen doorgeven of hen op een andere manier toegang geven tot de gegevens, dan gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als het doorgeven van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract conform art. 6 lid 1 lit. b GDPR ), u toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting dit vereist of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, etc.).

Als wij derden opdracht geven voor de verwerking van gegevens op basis van een zogenaamde "overeenkomst voor orderverwerking", gebeurt dit op basis van art. 28 GDPR.

Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Afhankelijk van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken we of staan we de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe als aan de speciale vereisten van art. 44 e.v. GDPR is voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijv. voor de VS via het "Privacy Shield") of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "modelcontractbepalingen").

Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om toegang te krijgen tot deze gegevens evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met art. 15 GDPR.

In overeenstemming met. Art. 16 GDPR het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden aangevuld of dat uw onjuiste gegevens worden gecorrigeerd.

In overeenstemming met art. 17 GDPR hebt u het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onverwijld worden verwijderd, of als alternatief, in overeenstemming met art. 18 GDPR , om beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.

U hebt het recht om de gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in overeenstemming met art. 20 GDPR en om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan andere voor de verwerking verantwoordelijken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op grond van art. 77 GDPR .

Herroepingsrecht

U hebt het recht om elke toestemming die u hebt gegeven in overeenstemming met art. 7 (3) GDPR in te trekken met werking voor de toekomst.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben in overeenstemming met art. 21 GDPR . Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

Cookies en recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

Cookies" zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computers van gebruikers. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding verlaat en zijn of haar browser sluit. De inhoud van een winkelmandje in een online winkel of een aanmeldingsjam kunnen bijvoorbeeld in zo'n cookie worden opgeslagen. Cookies die opgeslagen blijven zelfs nadat de browser is gesloten, worden "permanent" of "persistent" genoemd. De aanmeldstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Ook de interesses van gebruikers kunnen worden opgeslagen in een dergelijke cookie, die wordt gebruikt voor het meten van het bereik of voor marketingdoeleinden. Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online aanbod beheert (anders, als het alleen zijn cookies zijn, worden ze "first-party cookies" genoemd).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en zullen dit uitleggen in ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor veel van de diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaans-Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze in de browserinstellingen uit te schakelen. Houd er rekening mee dat dan niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

Gegevens verwijderen

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd of de verwerking ervan zal worden beperkt in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 GDPR . Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet worden verwerkt voor andere doeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die moeten worden bewaard om redenen van commerciële of belastingwetgeving.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland is de opslag in het bijzonder 6 jaar in overeenstemming met § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken, etc.) en 10 jaar in overeenstemming met § 147 lid 1 AO (boeken, verslagen, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belasting, etc.).

Volgens de wettelijke vereisten in Oostenrijk wordt de opslag in het bijzonder uitgevoerd gedurende 7 jaar volgens § 132 paragraaf 1 BAO (boekhoudkundige documenten, bonnen/facturen, rekeningen, ontvangstbewijzen, zakelijke documenten, inkomsten- en uitgavenstaten, enz.), gedurende 22 jaar in verband met onroerend goed en gedurende 10 jaar voor documenten in verband met elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten die worden geleverd aan niet-ondernemers in EU-lidstaten en waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt geclaimd.

Bedrijfsgerelateerde verwerking

Daarnaast verwerken we
- contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, termijn, klantcategorie).
- betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, geïnteresseerden en zakelijke partners voor het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die we gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënte en veilige verstrekking van dit onlineaanbod volgens art. 6 lid 1 lit. f GDPR in combinatie met art. 28 . Art. 28 GDPR (sluiten van een overeenkomst voor orderverwerking).

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden) op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f. GDPR gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of fraude op te helderen) maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Diensten van agentschappen

We verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van onze contractuele diensten, waaronder conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, software- en ontwerpontwikkeling/advies of onderhoud, implementatie van campagnes en processen/afhandeling, serverbeheer, gegevensanalyse/adviesdiensten en trainingsdiensten.

Daarbij verwerken we inventarisgegevens (bijv. stamgegevens van klanten, zoals namen of adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis), gebruiks- en metagegevens (bijv. in het kader van het evalueren en meten van het succes van marketingmaatregelen). In principe verwerken we geen speciale categorieën van persoonsgegevens, tenzij deze deel uitmaken van opgedragen verwerkingen. Tot de betrokkenen behoren onze klanten, potentiële klanten en hun klanten, gebruikers, websitebezoekers of werknemers, evenals derden. Het doel van de verwerking is het leveren van contractuele diensten, facturering en onze klantenservice. De rechtsgrondslag voor de verwerking komt voort uit art. 6 lid 1 lit. b GDPR (contractuele diensten), art. 6 lid 1 lit. f GDPR (analyse, statistieken, optimalisatie, veiligheidsmaatregelen). Wij verwerken gegevens die noodzakelijk zijn voor de rechtvaardiging en uitvoering van de contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van openbaarmaking. Openbaarmaking aan externe partijen vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is in het kader van een bestelling. Bij de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens in het kader van een bestelling handelen wij in overeenstemming met de instructies van de klant en de wettelijke vereisten voor de verwerking van bestellingen conform art. 28 GDPR en verwerken wij de gegevens niet voor andere dan de in de bestelling vermelde doeleinden.

We verwijderen de gegevens na het verstrijken van wettelijke garantieverplichtingen en vergelijkbare verplichtingen. De noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt elke drie jaar getoetst; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt verwijdering plaats na het verstrijken ervan (6 jaar volgens § 257 lid 1 HGB, 10 jaar volgens § 147 lid 1 AO). In het geval van gegevens die ons door de klant zijn verstrekt in het kader van een opdracht, verwijderen we de gegevens in overeenstemming met de specificaties van de opdracht, in principe na afloop van de opdracht.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

We verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de organisatie van onze activiteiten, de financiële boekhouding en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken in het kader van het leveren van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn Art. 6 para. 1 lit. c. GDPR Art. 6 lid 1 letter f. GDPR. De verwerking heeft betrekking op klanten, geïnteresseerden, zakelijke partners en bezoekers van de website. Het doel van en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen voor het onderhouden van onze bedrijfsactiviteiten, het uitvoeren van onze taken en het leveren van onze diensten. Het wissen van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die bij deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

We maken gegevens bekend aan of geven deze door aan de belastingdienst, adviseurs zoals belastingadviseurs of accountants, evenals andere vergoedingskantoren en betalingsdienstaanbieders.

Verder slaan we informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact met hen op te kunnen nemen. Deze gegevens, waarvan de meeste bedrijfsgerelateerd zijn, worden permanent opgeslagen.

Bedrijfsanalyses en marktonderzoek

Om ons bedrijf economisch te exploiteren en om markttrends, klant- en gebruikerswensen te kunnen herkennen, analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. Daarbij verwerken we inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens en metagegevens op basis van art. 6 lid 1 letter f. GDPR Tot de betrokkenen behoren klanten, geïnteresseerden, zakenpartners, bezoekers en gebruikers van het online aanbod.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met gegevens over hun aankooptransacties. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsvoering te verbeteren. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses zijn met samengevatte waarden.

Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze verwijderd of geanonimiseerd na opzegging door de gebruiker, anders na twee jaar na het afsluiten van het contract. In andere gevallen worden de macro-economische analyses en algemene tendensbepalingen indien mogelijk anoniem gemaakt.

Informatie over gegevensbescherming in de sollicitatieprocedure

We verwerken de gegevens van de sollicitant alleen voor het doel van en in het kader van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Sollicitatiegegevens worden verwerkt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure in de zin van artikel 6, lid 1, onder b). GDPR Art. 6 lid 1 lit. f. GDPR voor zover gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijv. in het kader van een gerechtelijke procedure (in Duitsland is ook § 26 BDSG van toepassing).

De sollicitatieprocedure vereist dat sollicitanten ons de sollicitatiegegevens verstrekken. De benodigde sollicitatiegegevens zijn gemarkeerd als we een online formulier aanbieden, anders volgen ze uit de functiebeschrijvingen en omvatten in principe persoonlijke gegevens, post- en contactadressen en de documenten die bij de sollicitatie horen, zoals sollicitatiebrief, CV en certificaten. Daarnaast kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Door een sollicitatie bij ons in te dienen, stemmen sollicitanten in met de verwerking van hun gegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure op de manier en in de mate zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Voor zover bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 GDPR vrijwillig worden verstrekt in het kader van de sollicitatieprocedure, wordt de verwerking ervan aanvullend uitgevoerd overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder b GDPR (bijv. gezondheidsgegevens, zoals de status van zwaar gehandicapte of etnische afkomst). Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 GDPR aan de sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking daarvan bovendien plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a GDPR (bijv. gezondheidsgegevens, indien deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep).

Indien voorzien, kunnen sollicitanten hun sollicitatie bij ons indienen via een onlineformulier op onze website. De gegevens worden in gecodeerde vorm naar ons verzonden in overeenstemming met de stand van de techniek.
Sollicitanten kunnen hun sollicitatie ook per e-mail naar ons sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet versleuteld zijn en dat sollicitanten er zelf voor moeten zorgen dat ze versleuteld zijn. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor het transmissiepad van de sollicitatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server en raden daarom aan om liever een online formulier te gebruiken of de sollicitatie per post te versturen. In plaats van te solliciteren via het online formulier en e-mail, hebben sollicitanten namelijk nog steeds de mogelijkheid om hun sollicitatie per post naar ons op te sturen.

De door sollicitanten verstrekte gegevens kunnen, in het geval van een succesvolle sollicitatie, door ons verder worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsrelatie. In het andere geval worden de gegevens van sollicitanten gewist als de sollicitatie naar een vacature niet wordt gehonoreerd. De gegevens van sollicitanten worden ook verwijderd als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe sollicitanten te allen tijde gerechtigd zijn.

Behoudens een gerechtvaardigde herroeping door de sollicitant, vindt verwijdering plaats na het verstrijken van een periode van zes maanden, zodat we eventuele vervolgvragen over de sollicitatie kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen op grond van de Wet gelijke behandeling. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen worden gearchiveerd in overeenstemming met de eisen van de belastingwetgeving.

Talentenpool

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure bieden we sollicitanten de mogelijkheid om voor een periode van twee jaar opgenomen te worden in onze "talentpool" op basis van toestemming in de zin van Art. 6 Paragraaf 1 lit. b. en Art. 7 GDPR .

De sollicitatiedocumenten in de talentpool worden uitsluitend verwerkt in het kader van toekomstige personeelsadvertenties en het zoeken naar werknemers en worden ten laatste na de deadline vernietigd. Sollicitanten worden geïnformeerd dat hun toestemming om te worden opgenomen in de talentpool vrijwillig is, geen invloed heeft op de huidige sollicitatieprocedure en dat ze deze toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken en hun bezwaar kunnen kenbaar maken in de zin van Art. 21 GDPR .

Neem contact op met

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt voor het afhandelen van het contactverzoek en de verwerking ervan overeenkomstig art. 6 (1) lit. b) GDPR . De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een systeem voor het beheren van klantrelaties ("CRM-systeem") of een vergelijkbare aanvraagorganisatie.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. We beoordelen de noodzaak elke twee jaar; bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

Nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de procedure voor registratie, verzending en statistische evaluatie en uw recht op bezwaar. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.
Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Afgezien daarvan bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.
Dubbele opt-in en registratie: Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De registraties voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen we je om een naam in te voeren ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief.

Duitsland: De nieuwsbrief wordt verstuurd en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers volgens Art. 6 Para. 1 lit. a, Art. 7 GDPR in combinatie met § 7 Para. 2 Nr. 3 UWG of op basis van de wettelijke toestemming volgens § 7 Para. 3 UWG.

Het vastleggen van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Ons belang is het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient en ons ook in staat stelt om toestemming te bewijzen.

Annulering/herroeping - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u de nieuwsbrief kunt annuleren. We kunnen uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd wordt bevestigd dat er eerder toestemming is gegeven.

Nieuwsbrief - Expediteur

De nieuwsbrief wordt verzonden via de verzenddienst [CleverReach® GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, 26180 Rastede, Duitsland]. U kunt de gegevensbeschermingsbepalingen van de verzenddienstverlener hier bekijken:[https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/]. De aanbieder van de verzendservice wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f GDPR en een orderverwerkingsovereenkomst in overeenstemming met art. 28 lid 3 zin 1 GDPR .

De verzenddienstverlener mag de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

Jetpack (WordPress statistieken)

Wij gebruiken de plugin Jetpack (hier de subfunctie "Wordpress Stats") op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f.). GDPR) de plugin Jetpack (hier de subfunctie "Wordpress Stats"), die een tool bevat voor statistische analyse van bezoekerstoegang en wordt geleverd door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS. Jetpack maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Automattic is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van dit online-aanbod wordt opgeslagen op een server in de VS. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken, die alleen worden gebruikt voor analyse en niet voor reclamedoeleinden. Meer informatie vindt u in de verklaringen over gegevensbescherming van Automattic: https://automattic.com/privacy/ en opmerkingen over Jetpack-cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.

Online aanwezigheid in sociale media

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken we de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

Integratie van services en content van derden

Binnen ons online-aanbod gebruiken we cookies op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f.). GDPR) We gebruiken inhoud of serviceaanbiedingen van derde aanbieders om hun inhoud en diensten te integreren, zoals video's of lettertypen (hierna uniform "inhoud" genoemd).

Dit vereist altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, omdat ze zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn om de inhoud naar de browser te sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, maar ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Vimeo

Wij integreren de video's van het platform "Vimeo" van de provider Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Privacybeleid: https: //vimeo.com/privacy.

Youtube

Wij integreren de video's van het platform "YouTube" van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google-kaarten

Wij integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google lettertypen

Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Twitter

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de service Twitter worden geïntegreerd, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers kunnen aangeven dat ze de inhoud leuk vinden, wie de auteurs van de inhoud zijn of zich kunnen abonneren op onze berichten. Als de gebruikers lid zijn van het Twitter-platform, kan Twitter het oproepen van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan het profiel van de gebruiker aldaar. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.